Aktuelt

Grønne organisationer kritiserer regeringen for at modarbejde naturbeskyttelse i EU

Natur & Ungdom er en fast del af det af Det Grønne Kontaktudvalg og medunderskriver på brevet, der er baggrund for pressemeddelelsen. Historien kan også læses i Politiken her.

23.3.2023 16:49:26 | Pressemeddelelse 

I løbet af foråret skal EU vedtage den længe ventede naturgenopretningslov, men den danske regering har skiftet kurs og tager nu til EU for at skære ned på ambitionerne i loven. Det får hård kritik fra 15 grønne organisationer.
 

Danmark bryster sig af at være et grønt foregangsland. Men når det kommer til natur og biodiversitet har piben fået en anden lyd efter regeringsdannelsen. Regeringen vil nemlig rejse til EU med en plan om at udvande kommissionens forslag til en naturgenopretningslov, hvilket fremgår af en orientering til Folketinget om regeringens tilgang til de kommende EU-forhandlinger.

Den europæiske natur er i tilbagegang. Derfor ville EU genetablere ødelagte naturområder, så 20 procent af EU's areal i 2030 skal være naturgenoprettet. Både til lands og til vand. Men det er alt for ambitiøst, mener den danske regeringen, som vil tilpasse forslaget, ”hvor det vurderes at være særligt indgribende eller uforholdsmæssigt byrdefuld” overfor erhvervsinteresser som landbrug og fiskeri med bundslæbende redskaber. Regeringen vil også arbejde for en ”reduktion af samlet målsætning for naturgenopretning”.

Hos det grønne kontaktudvalg, som er en samling af grønne NGO’er i Danmark, er reaktionen usædvanligt skarp. I et opråb til Folketinget og regeringen udtrykker organisationerne deres dybe bekymring over regeringens linje, som er ”dybt betænkelig” og uambitiøst i forhold til at naturbeskyttelsen.

For selvom EU netop vurderer meget store samfundsgevinster ved naturgenopretningsloven – for Danmark alene til en værdi af 23 mia. kroner årligt – ser regeringen alene forslaget som en byrde. Det er en bekymrende tilgang fra regeringen, mener de grønne organisationer.

Hos DOF BirdLife er formand Egon Østergaard dybt fortvivlet over regeringens linje:

- Det er ubegribeligt, at regeringen ikke vil bane vejen for meget mere EU-støtte til naturgenopretning. Naturgenopretning er et fremragende værktøj, der på samme tid kan afhjælpe biodiversitetskrisen, klimakrisen, mindske udledningen af næringsstoffer, sikre renere drikkevand og give befolkningen mere plads til rekreative aktiviteter – ikke mindst i Danmark, hvor vi har så lidt natur.

Hos Danmarks Sportsfiskerforbund, siger formand Torben Kaas:

- Vi er dybt foruroligede over Regeringens kursskifte, når det kommer til beskyttelse og genopretning af naturen i Danmark og EU. Vi står i en historisk alvorlig natur- og biodiversitetskrise, både på land og i havet, så det haster med at få indført de nødvendige initiativer til at vende udviklingen – ikke bremse dem.

Bo Øksnebjerg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden:

- Regeringen har et gammeldags og forfejlet syn på naturens betydning for økonomien. Mere natur betyder større vækst, rent vand og større fødevaresikkerhed. Flere videnskabelig dokumenterede forsøg viser fx, at vi vil kunne fange op til dobbelt så mange fisk, hvis vi omlægger en tredjedel af vores havbund til vild natur. Tager Danmark ikke naturkrisen alvorligt, får det store negative konsekvenser for vores økonomi.

Hos Dyrenes Beskyttelse siger direktør Britta Riis:

- Regeringens tilgang vil betyde en kraftig udvanding af det ellers meget ambitiøse udspil fra EU-Kommissionen. Det er ganske omfattende arealer, regeringen her lægger op til skal fritages. Alene arealerne, der er udlagt til vedvarende energi i havplanen, udgør ca. 30 procent af Danmarks havareal. Den danske havplan er i forvejen slet ikke ambitiøs nok, og Danmark er langt fra målsætningerne om beskyttede havområder

Hos Rådet for Grøn Omstilling siger direktør, Bjarke Møller:

- Jeg er rystet over, at regeringen vil udvande Kommissionens fremsynede forslag. Den europæiske naturgenopretningslov vil være et stort fremskridt for Danmark. Den kan blive en vigtig løftestang for at styrke vores trængte natur og biodiversitet. I RGO er vi også glade for, at forslaget ikke forhindrer en kraftig udbygning med f.eks. havvind, der er afgørende for at frigøre os fra fossile brændsler. Kommissionen fastslår klart i forslagets kapitel 2, at medlemslandene udenfor Natura-2000 områderne godt kan gennemføre projekter af afgørende offentlig interesse, ift. klimaforandringer eller ved force majeure.

Hos Greenpeace siger Kristine Clement, Kampagneleder for landbrug, skov og natur:

- Det er dybt pinligt, at Danmark som selvudnævnt “grønt foregangsland” vil underminere ny EU-lovgivning om at beskytte natur for at pleje det industrielle landbrugs og fiskeris kortsigtede økonomiske interesser. Vi står midt i en global klima- og biodiversitetskrise. Naturgenopretning er en vigtig nøgle til at løse begge kriser, og der er ingen tid at spilde. Kloden kalder på ansvarlige politikere."

Hos Verdens Skove, siger formand Anders Morten Christoffersen:

- Dansk natur er i ekstrem dårlig forfatning og naturgenopretning er derfor helt essentielt, hvis vi skal stoppe tilbagegangen af arter og sikre bæredygtige økosystemer i fremtiden. Det er derfor virkelig ærgerligt og trist, at den danske regering modarbejder vigtige og positive tiltag fra EU. Det er for os en overraskelse, at regeringen vælger at indtage en så bagstræberisk position i EU, som er så langt fra de fine, lovende grønne ord i regeringsgrundlaget

Hos Dansk Pattedyrforening, siger naturpolitisk repræsentant Charlotte Moshøj

- Ønsket om at undtage forsvarets arealer fra naturgenopretnings forpligtelser, er stik imod den nuværende målsætning om mere natur på forsvarets arealer. Forsvarets hede og skovområder udgør i dag nogle af Danmarks største sammenhængende og øde naturområder, der bl.a. understøtter store bestande af hjortevildt, samt agerer ynglehabitat for den beskyttede europæiske ulv

Hos Danmarks Naturfredningsforening siger præsident Maria Reumert Gjerding:

- Det er enormt fortvivlende at opleve regeringen skifte så markant kurs i forhold til den en af de vigtigste lovgivningerne i EU på det grønne område. Vi håber virkelig, at regeringen vil slå bak og finde tilbage til den konstruktive og ambitiøse tilgang i forhold til at genoprette den natur, som er i så voldsom tilbagegang i både Danmark og i EU.

FAKTA: Her er regeringens linje til forhandlingerne om naturgenopretningsloven

”Regeringen finder i den forbindelse, at forslaget bør tilpasses, hvor det vurderes at være særligt indgribende eller uforholdsmæssigt byrdefuldt. Dette gælder bl.a. genopretningsmålene for marine økosystemer, der forventes at være vanskelige at opnå i betragtning af de arealmæssige behov til planlagte og fremtidige klima- og energiaktiviteter, råstofindvinding, transportinfrastruktur og bundslæbende fiskeri. Regeringen ønsker at opretholde muligheden for et økonomisk bæredygtigt fiskeri”.

”Regeringen finder det centralt, at forslagets negative statsfinansielle og erhvervsøkonomiske konsekvenser nedbringes væsentligt, og at Danmark fortsat kan prioritere væsentlige hensyn såsom energi- og fødevareproduktion, anlæg og udvidelse af transportinfrastruktur og forsvarsaktiviteter”.

”Regeringen finder det centralt, at områder med væsentlig samfundsmæssig interesse, herunder udbygning af VE og forsvarets aktiviteter, nationalt kan undtages for yderligere forpligtelser, hvormed undtagelser medfører tilsvarende reduktion af samlet målsætning for naturgenopretning.”

Brevet fra Det Grønne Kontaktudvalg  
Regeringens indstilling til forhandlingerne 

 

 

 

Ring til os

31 20 56 00

Skriv til os

Alle hverdage

 9:00 - 14:00