Vedtægter for Natur & Ungdom

Vedtægter

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom
Vedtaget på Natur og Ungdoms repræsentantskabsmøde 2019

§ 1 Navn og hjemsted

 1. Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U.
 2. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat ligger.

§ 2 Foreningens formål

 1. Foreningens formål er at fremme børn og unges interesse og forståelse for natur og miljø samt at lægge grunden til en varig glæde ved og respekt for naturen. Foreningen ønsker på denne måde at medvirke til en økologisk bæredygtig udvikling i samspillet mellem menneske, natur og kultur.
 2. Landsforeningen søger at fremme medlemmernes naturforståelse, samt deres lyst og evne til at engagere sig og tage medansvar i foreningens formål og demokratiske virke.

§ 3 Samarbejdspartnere

 1. Det er målet, at Natur & Ungdom sammen med andre organisationer med et beslægtet natursyn skal udgøre et engagerende tilbud til alle aldersgrupper.

§ 4 Medlemmer og kontingent

 1. Alle der kan vedkende sig foreningens formål kan blive medlem af foreningen. Medlemskab sker ved indmeldelse i Landsforeningen Natur & Ungdom, og samtidig betaling af årligt medlemskontingent.
 2. Foreningens medlemsår følger kalenderåret.
 3. Foreningens kontingent for det kommende kalenderår fastsættes på repræsentantskabets ordinære møde.
 4. Kvittering for betalt kontingent er gyldigt medlemsbevis. Når et medlem trods påkrav ikke har betalt inden 6 måneder efter ordinær opkrævning, mister vedkommende sin stemmeret og skal slettes som medlem.

§ 5 Repræsentantskabet

 1. Repræsentantskabet er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
 2. Repræsentantskabet består af 2 medlemmer fra hver lokalafdeling, 2 repræsentanter fra hvert udvalg eller interessegruppe (Se §8) og hovedbestyrelsen uden suppleanter.
 3. Man skal være fyldt 13 år for at kunne have stemmeret i repræsentantskabet. Yngre medlemmer repræsenteres ved forældre eller værge.
 4. De enkelte lokalafdelinger, udvalg og faglige interessegrupper fastsætter selv regler for valg af deres repræsentanter til repræsentantskabet, jf. dog stk. 3.
 5. Hvert repræsentantskabsmedlem har en stemme. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Dog kan der stemmes pr. brev ved personvalg, genoptagelse af ekskluderede medlemmer, vedtægtsændringer og foreningens opløsning. For at være gyldige skal brevstemmer være modtaget på sekretariatet senest 5 hverdage før repræsentantskabsmødet.
 6. Repræsentantskabets beslutninger træffes ved simpelt relativt flertal. Undtaget er dog §13 Vedtægter og §14 Opløsning.
 7. Ved personvalg har hvert repræsentantskabsmedlem et antal stemmer svarende til antallet af poster der skal besættes. Valgt er de, der opnår flest og mindst en stemme over halvdelen af de afgivne stemmer (inkl. brevstemmer).
 8. Ud over bestemmelserne i stk. 5 og stk. 6 fastsætter repræsentantskabet selv sin forretningsorden.
 9. Repræsentantskabet afholder et årligt møde.
 10. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Fastsættelse af forretningsorden
  4. Fremlæggelse og godkendelse af hovedbestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
  5. Godkendelse af regnskab for det forgangne kalenderår.
  6. Valg af registreret revisor.
  7. Godkendelse af budget for indeværende år og fastlæggelse af kontingent samt kontingentandel, der skal tilgå lokalafdelingerne for det kommende kalenderår.
  8. Valg af bestyrelse
  9. Eventuelt
 11. Forslag til punkter på dagsordenen samt kandidatforslag skal være sekretariatet i hænde senest 2 uger før mødet. Hvis der ikke er indkommet kandidatforslag nok til at besætte de nødvendige poster i HB, kan repræsentantskabet tillade at kandidater opstiller på repræsentantskabsmødet.
 12. Indkaldelsen til ordinært møde skal ske skriftligt og sendes til repræsentantskabet mindst 4 uger før mødet. Fuldstændig dagsorden med alle bilag samt kandidatforslag skal være sendt til repræsentantskabet senest 10 dage før mødet. Hvis dagsordenen indeholder et punkt om vedtægtsændringer, skal der gøres opmærksom på dette i indkaldelsen.
 13. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal indkaldes, når mindst 1/5 af lokalafdelingerne eller mindst 1/20 af medlemmerne eller mindst 1/2 af hovedbestyrelsen kræver det. Der skal mindst være 4 uger mellem to repræsentantskabsmøder.
 14. Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal ske senest 10 dage efter at kravet skriftligt er fremsat og modtaget på landskontoret. Indkaldelsen og udsendelsen af dagsorden skal overholde de samme regler og frister som ved et ordinært møde.
 15. Repræsentantskabet tilsendes referat af repræsentantskabsmødet senest 4 uger efter dettes afholdelse.

§ 6 Hovedbestyrelsen

 1. Foreningens politiske ledelse mellem repræsentantskabsmøderne varetages af hovedbestyrelsen (HB). HB består af en formand og mindst 4 medlemmer samt op til 2 suppleanter. HB konstituerer sig selv ved førstkommende HB møde, og fordeler tillidsposter mellem medlemmerne, herunder posterne som formand, næstformand og kasserer. Ved formandens forfald indtræder næstformanden.
 2. Medlemmer af hovedbestyrelsen vælges for en 2-årig periode.
 3. For at et hovedbestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt, skal mindst halvdelen af hovedbestyrelsens medlemmer deltage.
 4. HB kan udtale sig på foreningens vegne, såfremt det er i overensstemmelse med foreningens vedtægter og gældende repræsentantskabsbeslutninger.
 5. Hovedbestyrelsen ansætter en administrativ leder. Denne ansætter og afskediger øvrigt lønnet personale i samråd med forretningsudvalget.

§ 7 Forretningsudvalget

 1. Formand, næstformand og kasserer udgør et forretningsudvalg (FU).
 2. FU træffer beslutninger i de sager, der efter udvalgets skøn ikke tåler udsættelse til næstfølgende hovedbestyrelsesmøde. Hovedbestyrelsen og andre berørte parter skal hurtigt derefter have besked om den beslutning der er truffet.
 3. FU er daglig leder for den administrative leder.

§ 8 Grupper og udvalg

 1. Hvis en gruppe af medlemmer ønsker at arbejde med et konkret emne, der støtter landsforeningens formål, kan de etablere en interessegruppe eller et udvalg. For at opnå stemmeret på repræsentantskabsmødet (jvf. §5, stk. 2) skal gruppen bestå af mindst 4 medlemmer og dens kommissorium skal godkendes af hovedbestyrelsen.

§ 9 Lokalafdelinger

 1. Landsforeningen Natur & Ungdom er baseret på selvstændige lokalafdelinger med egen bestyrelse, økonomi og vedtægter.
 2. En gruppe på 10 eller flere medlemmer af Natur & Ungdom kan danne en lokalafdeling af landsforeningen.
 3. Medlemmerne tilsluttes den lokalafdeling, de geografisk og aldersmæssigt mest naturligt er knyttet til. Et medlem kan dog på anmodning blive tilknyttet en hvilken som helst lokalafdeling.
 4. Lokalafdelingen aflægger regnskab overfor landsforeningen.
 5. Lokalafdelingens vedtægter skal være i overensstemmelse med landsforeningens formål (se §2)

§ 10 Regnskabet

 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
 2. Regnskabet med revisionens bemærkninger skal sendes til repræsentantskabet senest 10 dage inden repræsentantskabsmøde.

§ 11 Forpligtelser, tegning og hæftelser

 1. Landsforeningen Natur & Ungdom forpligtes ved underskrift af 2 medlemmer af forretningsudvalget. Fuldmagt kan gives til andre personer.
 2. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves dog underskrift fra mindst 2 hovedbestyrelsesmedlemmer samt formand og kasserer.
 3. Såfremt formand og/eller kasserer er umyndig, tegnes foreningen stadig af formand og kasserer, som fuldmægtige for foreningen. Såfremt der er brug for en endelig godkendelse af de retshandler, som formand og kasserer indgår som fuldmægtige på foreningens vegne, foretages denne godkendelse af et øvrigt myndigt bestyrelsesmedlem, dog således at næstformanden, såfremt denne er myndig, altid vælges hertil. Hvis der ikke findes en myndig person i bestyrelsen, suppleres med en forælder i bestyrelsen til denne opgave.
 4. Intet medlem af bestyrelse eller foreningen hæfter personligt for eller kan få del i foreningens formue.

§ 12 Eksklusion

 1. Hovedbestyrelsen kan ekskludere et medlem, når HB skønner at medlemmet modarbejder foreningens formål.

§ 13 Vedtægter

 1. Vedtægtsændringer skal ved afstemning godkendes af repræsentantskabet med 2/3 flertal af de afgivne stemmer (inklusive brevstemmer).

§ 14 Opløsning

 1. Opløsning af landsforeningen Natur & Ungdom kan kun finde sted, når det er besluttet med mindst 3/4 majoritet af de afgivne stemmer (inkl. brevstemmer}, på to på hinanden følgende lovligt indkaldte repræsentantskabsmøder.
 2. Ved opløsning af foreningen overgår foreningens aktiver, efter dækning af gæld, til Danmarks Naturfredningsforenings ungdomsarbejde.

Disse vedtægter er vedtaget på Natur og Ungdoms repræsentantskabsmøde 23.marts 2019.

Dato: 17/4-19
Dirigent: Peter Appel

Dato: 17/4-19
Referen: Annette Krogsøe

Ring til os

31 20 56 00

Skriv til os

Alle hverdage

 9:00 - 16:00