Natur & Ungdoms vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted

 • 01

  Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U.

 • 02

  Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat ligger.

§ 2 Foreningens formål

 • 01

  Foreningens formål er at fremme børn og unges interesse og forståelse for natur og miljø samt at lægge grunden til en varig glæde ved og respekt for naturen. Foreningen ønsker på denne måde at medvirke til en økologisk bæredygtig udvikling i samspillet mellem menneske, natur og kultur.

 • 02

  Landsforeningen søger gennem egne aktiviteter og regler at være et godt eksempel på bæredygtighed.

§ 3 Tilknytning

 • 01

  Det er målet, at Natur og Ungdom og Danmarks Naturfredningsforening tilsammen skal udgøre et engagerende tilbud til alle aldersgrupper.

§ 4 Kontingent

 • 01

  Foreningens medlemsår følger kalenderåret.

 • 02

  Foreningens kontingent for det følgende år fastsættes på repræsentantskabets ordinære møde.

 • 03

  Kvittering for betalt kontingent er gyldigt medlemsbevis. Når et medlem trods påkrav ikke har betalt inden 6 måneder efter ordinær opkrævning, mister vedkommende sin stemmeret og skal slettes som medlem.

§ 5 Repræsentantskabet

 • 01

  1. Repræsentantskabet er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

 • 02

  Repræsentantskabet består af 2 medlemmer fra hver lokalafdeling, 2 repræsentanter fra hvert udvalg (Se §8), 2 repræsentanter fra hver af landsforeningens faglige interesse-grupper (se §8) og hoved-bestyrelsen uden suppleanter.

 • 03

  Man skal være fyldt 13 år for at kunne have stemmeret på repræsentantskabet.

 • 04

  De enkelte lokalafdelinger, udvalg og faglige interessegrupper fastsætter selv regler for valg af deres repræsentanter til repræs-entantskabet, jf. dog stk. 3.

 • 05

  Hvert repræsentantskabsmedlem har en stemme. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Dog kan der stemmes pr. brev ved personvalg, genoptagelse af ekskluderede medlemmer, vedtægtsændringer og foreningens opløsning. For at være gyldige skal brevstemmer være modtaget på sekretariatet senest 5 hverdage før repræsentantskabsmødet.

 • 06

  Repræsentantskabets beslutninger træffes ved simpelt relativt flertal. Undtaget er dog§ 12 Eksklusion, §13 Vedtægter og §14 Opløsning.

 • 07

  Ved personvalg har hvert repræsentantskabsmedlem et antal stemmer svarende til antallet af poster der skal besættes. Valgt er de, der opnår flest og mindst en stemme over halvdelen af de afgivne stemmer (inkl. brevstemmer).

 • 08

  Ud over bestemmelserne i stk. 5 og stk. 6 fastsætter repræsentant-skabet selv sin forretningsorden.

 • 09

  Repræsentantskabet afholder et årligt møde.

 • 10

  Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

  a. Valg af dirigent
  b. Valg af referent
  c. Fastsættelse af forretningsorden
  d. Fremlæggelse og godkendelse af hovedbestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
  e. Godkendelse af regnskab for det forgangne kalenderår samt fremlæggelse af foreløbigt regnskab for indeværende år.
  f. Valg af registreret revisor.
  g. Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent samt kontingentandel, der skal tilgå lokalafdelingerne for det kommende år.
  h. Valg til formand og kasserer
  i. Valg af den øvrige bestyrelse
  j. Eventuelt.

 • 11

  Forslag til punkter på dagsordenen samt kandidatforslag skal være sekretariatet i hænde senest 2 uger før mødet. Hvis der ikke er indkommet kandidatforslag nok

 • 12

  Til at besætte de nødvendige poster i HB, kan repræsentantskabet tillade at kandidater opstiller på repræsentantskabsmødet.

 • 13

  Indkaldelsen til ordinært møde skal ske skriftligt og sendes til repræsentantskabet mindst 4 uger før mødet. Fuldstændig dagsorden med alle bilag samt kandidatforslag skal være sendt til repræsentantskabet senest 10 dage før mødet. Hvis dagsordenen indeholder et punkt om vedtægtsændringer, skal der gøres opmærksom på dette i indkaldelsen.

 • 14

  Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal indkaldes, når mindst 1/5 af lokalafdelingerne eller mindst 1/20 af medlemmerne eller mindst 1/2 af hovedbestyrelsen kræver det. Der skal mindst være 4 uger mellem to repræsentantskabsmøder.

 • 15

  Indkaldelse til ekstraordinært repræsen-tantskabsmøde skal ske senest 10 dage efter at kravet skriftligt er fremsat og modtaget på landskontoret. Indkaldelsen og udsendelsen af dagsorden skal overholde de samme regler og frister som ved et ordinært møde.

 • 16

  Repræsentantskabet tilsendes referat af repræsentantskabsmødet senest 4 uger efter dettes afholdelse.

§ 6 Hovedbestyrelsen

 • 01

  Foreningens politiske ledelse mellem repræsentantskabsmøderne varetages af hovedbestyrelsen (HB). HB består af en formand, en kasserer og 4 til 5 menige medlemmer samt op til i alt 2 suppleanter. HB udpeger blandt sine menige medlemmer en næstformand. Ved formandens forfald indtræder næstformanden.

 • 02

  HB (medlemmer, formand, kasserer og suppleanter) vælges for 1 år ad gangen. Formand, næstformand og kasserer skal være personligt myndige..

 • 03

  For at et hovedbestyrelsesmøde er beslutning-sdygtigt, skal mindst halvdelen af hoved-bestyrelsens medlemmer deltage.

 • 04

  HB kan udtale sig på foreningens vegne, såfremt det er i overensstemmelse med foreningens vedtægter og gældende repræsentantskabsbeslutninger.

 • 05

  Hovedbestyrelsen ansætter en administrativ leder. Denne ansætter og afskediger øvrigt lønnet personale i samråd med forretnings-udvalget.

§ 7 Forretningsudvalget

 • 01

  Formand, næstformand og kasserer udgør et forretningsudvalg (FU).

 • 02

  FU træffer beslutninger i de sager, der efter udvalgets skøn ikke tåler udsættelse til næstfølgende hovedbestyrelsesmøde. Hoved-bestyrelsen og andre berørte parter skal hurtigt derefter have besked om den beslutning der er truffet.

 • 03

  FU er daglig leder for den administrative leder.

§ 8 Grupper og udvalg

 • 01

  Hvis en gruppe af medlemmer ønsker at arbejde med et konkret emne, der støtter landsforeningens formål, kan de etablere en interessegruppe eller et udvalg. For at opnå stemmeret på repræsentantskabsmødet (jvf. §5, stk. 2) skal gruppen bestå af mindst 4 medlemmer og dens kommissorium skal godkendes af hovedbestyrelsen.

§ 9 Lokalafdelinger

 • 01

  Landsforeningen Natur og Ungdom er baseret på selvstændige lokalafdelinger med egen bestyrelse, økonomi og vedtægter.

 • 02

  En gruppe på 10 eller flere medlemmer af Natur og Ungdom kan danne en lokalafdeling af landsforeningen.

 • 03

  Medlemmerne tilsluttes den lokalafdeling, de geografisk og aldersmæssigt mest naturligt er knyttet til. Et medlem kan dog på anmodning blive tilknyttet en hvilken som helst lokalafdeling.

 • 04

  Lokalafdelingen aflægger regnskab overfor landsforeningen.

 • 05

  Lokalafdelingens vedtægter skal være i overensstemmelse med landsforeningens formål (se §2)

§ 10 Regnskabet

 • 01

  Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

 • 02

  Regnskabet med revisionens bemærkninger skal sendes til repræsentantskabet senest 10 dage inden repræsentantskabsmøde.

§ 11 Forpligtelser

 • 01

  Landsforeningen Natur og Ungdom forpligtes ved underskrift af 2 medlemmer af forretningsudvalget. Fuldmagt kan gives til andre personer.

 • 02

  Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves dog underskrift fra mindst 3 hovedbestyrelsesmedlemmer samt formand og kasserer.

§ 12 Eksklusion

 • 01

  Hovedbestyrelsen kan ekskludere et medlem, når HB skønner at medlemmet modarbejder foreningens formål.

§ 13 Vedtægter

 • 01

  Vedtægtsændringer skal ved afstemning godkendes af repræsentantskabet med 2/3 flertal af de afgivne stemmer (inklusive brevstemmer)

§ 14 Opløsning

 • 01

  Opløsning af landsforeningen Natur og Ungdom kan kun finde sted, når det er besluttet med mindst 3/4 majoritet af de afgivne stemmer (inkl. brevstemmer), på to på hinanden følgende lovligt indkaldte repræsentantskabsmøder.

 • 02

  Ved opløsning af foreningen overgår foreningens aktiver, efter dækning af gæld, til Danmarks Naturfredningsforenings ungdoms-arbejde.

PDF-version af vedtægterne

Don't forget to enter in your text.

Download